Doug Hartman

FAIA, FCSI, CCS, CCCA, SCIP, LEED AP Legacy

Senior Specifications Consultant

doug hartman

MEET DOUG

Professional bio/personal bio

TALENTS/HOBBIES

EX:

Baking

Piano Playing

Dog Whisperer

Etc

Fun Fact

Fun Fact

Fun Fact